วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

สอบปลายภาค ประจำภาคเรัยนที่ 1/2560

วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2560 กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดสอบปลายภาค ประจำภาคเรัยนที่ 1/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านด่าน ตำบลขุนน่าน และ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและ กศน.น่านเพื่อประชาชน ประจำปี 2560”

วันที่  7 - 8 กันยายน 2560 ผู้บริการ และบุคลากรครู กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรม วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและ กศน.น่านเพื่อประชาชน ประจำปี 2560” ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน

     - การประกวดโครงงาน     
     - การประกวดคัดภาษาล้านนา


    - การประกวดแกะสลัก


     - การประกวดการทำบายศรี
     - การสาธิตการทำสบู่


วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

ประวัติความเป็นมา


ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา


สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
               : Chalem PhraKiat District Non-Formal and Informal Education Centre
ที่อยู่           :  หมู่ที่ 1   ตำบลห้วยโก๋น   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด         :  น่าน
รหัสไปรษณีย์  :  55130   
เบอร์โทรศัพท์  :  0 5469 3541   เบอร์โทรสาร :  0 5469 3541 
E-mail       :  chalemphrakiat_nan@gmail.com
Website       :  https://chalemphrakiat-nan.blogspot.com/
สังกัด           :  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
                :  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                :  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
          ประวัติสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มีสานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน เริ่มดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2541  มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล  22 หมู่บ้าน มีบทบาทหน้าที่ในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คืองานการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง งานส่งเสริมการรู้หนังสือ  งานโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง งานการศึกษาเพื่อชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง”(ศศช.) และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคมและชุมชน ให้ดีขึ้นในระดับที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งปัจจุบันมี  นายนิมิตร หงสนันทน์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

อาณาเขตติดต่อ 
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดน่าน  138 กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้
                   ทิศเหนือ          ติดกับแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
                   ทิศใต้            ติดกับอำเภอบ่อเกลือและอำเภอปัว
                   ทิศตะวันออก     ติดกับแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
                   ทิศตะวันตก       ติดกับอำเภอทุ่งช้าง

ข้อมูลพื้นฐาน             
          อาคารสำนักงาน                        1   หลัง
          อาคารห้องสมุดประชาชน               1   หลัง       
          ข้าราชการ                             1   คน
          พนักงานราชการ                       1   คน  
          ครูอัตราจ้าง                           5  คน
          บรรณารักษ์อัตราจ้าง                  1   คน

สภาพชุมชน
            อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดน่าน 138 กิโลเมตร เดิมขึ้นกับอำเภอทุ่งช้าง ส่วนตำบล  ขุนน่านเดิมขึ้นกับอำเภอบ่อเกลือ ต่อมาทางราชการได้รวมพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล เพื่อตั้งเป็นอำเภอใหม่  คือ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ ตามโครงการจัดตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลวโรกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ.2539โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ ติดกับอำเภอบ่อเกลือและอำเภอปัว ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีเขตการปกครอง 2 ตำบล 22 หมู่บ้าน ดังนี้
          1ตำบลห้วยโก๋น     มี   7 หมู่บ้าน

          2ตำบลขุนน่าน      มี   15 หมู่บ้าน

โครงสร้างสถานศึกษา        

                                

                             

 


วิสัยทัศน์ ปรัชญา


       ส่งเสริมและจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างทั่งถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดย มีเครือข่ายร่วมให้การสนับสนุน


ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่วิถีชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


อยู่อย่าพอเพียง


สถานศึกษาพอเพียง
ศศช.

เว็บไซค์ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเข้า “แม่ฟ้าหลวง”

  • ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเข้า แม่ฟ้าหลวงบ้านสะจุก
  • ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเข้า แม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยเต๋ย
  • ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเข้า แม่ฟ้าหลวงบ้านบวกอุ้ม

กศน.ตำบล


เว็บไซค์ กศน.ตำบล
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์

อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์


2.สถานที่ตั้ง    
         หมู่  12 บ้านน้ำรีพัฒนา   ตำบลขุนน่าน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

3.ประวัติความเป็นมา
แนวคิดในการจัดสร้างอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ 
        อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์มีภารกิจหลักในเรื่องการยกย่องเชิดชูผู้ที่อุทิศตนต่อสู้เพื่อสิทธิ  เสรีภาพ  ประชาธิปไตย  ความเป็นธรรมและประโยชน์สุขของผองชน  เป็นการเปิดที่ยืนในทา  ประวัติศาสตร์ให้กับท่านผู้เสียสละเหล่านั้น  อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์  สร้างเสร็จด้วยความร่วมมือร่วม   ใจจากบุคคลหลายฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็น  พี่น้องประชาชนคนลัวะ  คนม้งในพื้นที่  กลุ่มเพื่อนพ้องพี่น้อง  จังหวัดน่าน  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน  ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องทุก
 ระดับ อนุสรณ์สถานแห่งนี้ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  ในวันที่  11  ธันวาคม  2548 
                   อนุสรณ์สถานทุกแห่งย่อมมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของผู้   ที่จากไปเพื่อประโยชน์สุขของผองชน  โดยส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิทักษ์รักประเทศชาติ หรือสิทธิ  เสรีภาพ  ประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทย   เป็นเรื่องโชคดีอย่างหนึ่งที่สังคมไทยเรามีความสามารถปรับตัวเข้าหากันได้  แม้ในอดีตจะมีความขัดแย้งต่อกันแต่เราก็สามารถ  สร้างความสมานฉันท์ปรองดองกันขึ้นมาได้
    อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์จึงเป็นประจักษ์พยานแห่งความสมานฉันท์ปรองดอง ความร่วม  ไม้ร่วมมือกันระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่  หน่วยงานราชการต่างๆและมวลมิตรสหายที่เคยอยู่ จังหวัดน่านมาก่อน  สิ่งนี้จึงเป็นนิมิตหมายแห่งการร่วมแรงร่วมใจที่จะช่วยกันพัฒนา  สร้างสรรค์ พื้นที่ชายขอบประเทศแห่งนี้ ให้มีความสงบร่มเย็น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป        ภายในอาคารอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์  ประกอบด้วย

     1.บรรจุรายชื่อผู้พลีชี
     2.บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การต่อสู้ในพื้นที
     3.บอกเล่าประวัติศาสตร์- วิถีชีวิตของพี่น้องเผ่าลัวะ  ชนชาติม้งในพื้นที่ในรูปแบบพิพิธภัณฑ
     4 .ชุมชนได้ประโยชน์จากอาคารในเรื่องการประชุม    การฝึกอบรมอาชีพ  ฝึกอบรมเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องต่อยอดกันต่อไปจุดที่ตั้ง  ของอนุสรณ์สถาน มีภูมิประเทศที่สวยงาม อยู่ใกล้เคียงกับโครงการพัฒนาที่สูง ใกล้นาบันได 7  ขั้นของสำนัก  708    หรือที่ตั้งของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีต   พื้นที่แห่งนี้จะมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สูงมากแห่งหนึ่งของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน
4.กิจกรรมที่ให้บริการ
        - ชมอนุสรสถาน
         - ชมแบบจำลองวิถีชีวิตคนเผ่าลัวะ
5.ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
        - ไม่มีค่าใช้จ่าย
6.ผู้รับผิดชอบ
         - เจ้าหน้าที่อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์
7.บริการสาธารณะ
- โทรศัพท์สาธารณะ
-  สถานีอนามัยบ้านน้ำรีพัฒนา
8.การคมนาคม
       - โดยรถส่วนตัว
9.สภาพอากาศ

     - หนาว เย็น

ดอยภูแวสถานที่ตั้ง
        หมู่ที่  9 บ้านปู่ดู่  ตำบลขุนน่าน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านความเป็นมา
เป็นยอดดอยที่มีความสูงชัน เป็นเทือกเขาเดียวกับภูเขาอัลไต มีลักษณะโดดเด่น คือปราศจากต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ มีเพียงหญ้าปกคลุมเล็กน้อยอีกทั้งยังมีลานหินและหน้าผาสูงชัน    เช่น ผาแอ่น ผาผึ้ง ดอยภูแว ค้นพบสุสานหอยซึ่งเป็นหอยทะเลอายุประมาณ ๒๐๐ ล้านปีที่บริเวณบ้านค้างฮ่อ อำเภอปัว
             ดอยภูแว ในช่วงฤดูหนาวนั้นจะมีความสวยงามมาก เนื่องจากมีบรรยากาศของทะเลหมอกและสามารถชมพระอาทิตย์ควบคู่กันไปด้วย

กิจกรรมที่ให้บริการ
             - พักแรม ชมวิวบริเวณยอดดอย
             - ชมวิวบนดอยภูแ
วัน เวลา  ที่ให้บริการ
            - ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
       - ไม่มีค่าใช้จ่าย
สภาพภูมิอากาศ
        - หนาวเย็น


ที่มา : https://pantip.com/topic/36008081

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ ครู กพด. กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ ครู กพด. กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ