วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

การประเมินระดับการรการรู้หนังสือ

วันที่ 31 มกราคม 2561 กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการประเมินระดับการการรู้หนังสือ
ของ นักศึกษา กศน. ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่ตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ

วันที่ 26 มกราคม 2561 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่ตั้งลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยเต๋ย (ครู กพด.) 
ณ ห้องประชุมผู้กล้า กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วยบริการเคลื่อนที่ “ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”

วันที่ 25 มกราคม 2561 นายนิมิตร หงสนันทน์ ผอ. กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยบุคลากร ครู และบรรณารักษ์ ได้นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน


 วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

นที่ 22 มกราคม 2561 นายนิมิตร หงสนันทน์ ผอ. กศน.อำเภอเฉลอมพระเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติ 
มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผู้ดอยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และประสบภาวะยากลำบากในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ ครู กพด. กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ ครู กพด. กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ