วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย จำนวน 6 ชั่วโมง  ให้กับประชาชนบ้านสะจุก หมู่ 7 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมี สิบเอก รณชัย เขื่อนอ้าน เป็นวิทยากรให้ความรู้

ศศช.  “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ “การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ” จำนวน 6 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2563 ให้กับประชาชนบ้านสะจุก หมู่ 7 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมี นางศาตพร ตนะทิพย์ ครู อาสาสมัคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ศศช. "แม่ฟ้าหลวง"บ้านบวกหญ้า ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมอบรมการเลี้ยงหอยขม ให้กับประชาชน

ศศช. "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเปียงก่อหมู่ที่ 2 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านจัดกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองให้กับชาวบัาน
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ศศช. "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเปียงก่อ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนน่าน จัดกิจกรรมการเพาะถั่วงอกให้กับชาวบ้านเปียงก่อ        วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2653 ศศช."แม่ฟ้าหลวง" บ้านเปียงก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการทำน้ำพริกกากหมูให้กับกลุ่มแม่บ้านบ้านเปียงก่อเพี่อสร้างอาชีพให้กับกลุ่ม ณ.ศศช."แม่ฟ้าหลวง"บ้านเปียงก่อ
           

ศศช.“แม่ฟ้าหลวง”บ้านน้ำรีพัฒนา ร่วมกับ คณะครู นักศึกษา ผู้นำชุมชนและหน่วยงานเครือข่าย ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด ความพร้อม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมของชุมชน

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...