วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ศศช.บ้านกิ่วจันทร์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางนงนุช วรรณวัตร ครู อาสาสมัคร นางสาวปราณี สมรม ครู เทศก์ 
กลุ่มบ้าน จัดอบรมโครงการ "ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
ให้กับนักศึกษา กศน.  และประชาชน บ้านกิ่วจันทร์ โดยมีชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3218 
เป็นวิทยากรอบรมใก้ความรู้  ณ ศศช."แม่ฟ้าหลวง"บ้านกิ่วจันทร์ หมู่ 10 ตำบลขุนน่าน 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...