วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

          ประวัติสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มีสานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน เริ่มดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๑ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๒ ตำบล ๒๒ หมู่บ้าน มีบทบาทหน้าที่ในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  คือ งานการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง งานส่งเสริมการรู้หนังสือ งานโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง งานการศึกษาเพื่อชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง”(ศศช.)และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคมและชุมชน ให้ดีขึ้นในระดับที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งปัจจุบันมี  นายนิมิตร หงสนันทน์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

อาณาเขตติดต่อ 
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดน่าน  ๑๓๘ กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้
                   ทิศเหนือ           ติดกับแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
                   ทิศใต้                ติดกับอำเภอบ่อเกลือและอำเภอปัว
                   ทิศตะวันออก     ติดกับแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
                   ทิศตะวันตก       ติดกับอำเภอทุ่งช้าง
ข้อมูลพื้นฐาน             
          อาคารสำนักงาน                        ๑   หลัง
          อาคารห้องสมุดประชาชน             ๑   หลัง       
          ข้าราชการ                                   คน
          พนักงานราชการ                      ๑๖   คน  
          ครูอัตราจ้าง                              ๕   คน
          บรรณารักษ์อัตราจ้าง                   ๑   คน

สภาพชุมชน
            อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดน่าน ๑๓๘ กิโลเมตร เดิมขึ้นกับอำเภอทุ่งช้าง ส่วนตำบล  ขุนน่านเดิมขึ้นกับอำเภอบ่อเกลือ ต่อมาทางราชการได้รวมพื้นที่ทั้ง ๒ ตำบล เพื่อตั้งเป็นอำเภอใหม่  คือ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ ตามโครงการจัดตั้งอำเภอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลวโรกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เมื่อ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ ติดกับอำเภอบ่อเกลือและอำเภอปัว ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีเขตการปกครอง ๒ ตำบล ๒๒ หมู่บ้าน ดังนี้
          ตำบลห้วยโก๋น มี   หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโก๋น, หมู่ที่ 2 บ้านสบปืน, หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดง,    หมู่ที่ 4 บ้านปิน, หมู่ที่  5 บ้านปางหก, หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไชยธงรัตน์, หมู่ที่  7   บ้านห้วยทรายขาว
          ตำบลขุนน่าน มี ๑๕  หมู่บ้าน   ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกานต์, หมู่ที่ 2 บ้านเปียงก่อหมู่ที่ 3 บ้านด่าน, หมู่ที่ 4 บ้านเปียงซ้อหมู่ที่ 5 บ้านนาคุ หมู่ที่  6  บ้านห้วยฟองหมู่ที่  7 บ้านสะจุกหมู่ที่  8  บ้านสะเกี้ยง, หมู่ที่  9   บ้านห้วยปูดหมู่ที่  10 บ้านกิ่วจันทร์หมู่ที่  11 บ้านน้ำช้างพัฒนาหมู่ที่  12 บ้านน้ำรีพัฒนาหมู่ที่  13  บ้านบวกหญ้าหมู่ที่  14   บ้านบวกอุ้มหมู่ที่  15 บ้านห้วยเต๋ย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสะจุก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอบรม หลักสูตร โครงการส่งเสริมป...